У Судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређене законом и Судским пословиником, а посебно: уређивање унутрашњег пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за вештаке, сталне судске тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда извештаја, контрола извршења кривичних санкција, финансијско и материјално пословање суда, овера исправа намењених у иностранству, послови међународне правне помоћи, стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судијског особља и судија, доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију и радне односе и других општих аката којима се утврђују унутрашњи односи, послови у вези са стручним усавршавањем судија и судијског особља, вођење судске статистичке службе, вођење извештаја о раду судија, послови управљања судском зградом и непокретностима које су додељене суду на коришћење, послови око наплате судске таксе, послови судског депозита, и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда.

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Зоран Илића коме помаже секретар суда Јелена Дамљановић.

Заменик функције Председника суда је судија Александра Прешић.

Поступак у коме се штити право на суђење у разумном року, води председник суда који и одлучује о приговору. Поред председника суда овај поступак воде и одлучују о приговорима, судије: Александра Прешић, Мила Фроку, Дринка Кривчевић, Марија Марковић и Зорица Јовановић.

Поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног заначаја врши судија Предраг Бошковић.

  Посебне обавезе поверавају се судијама:

  • Ивани Обрадовић за информисање, контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

 

  • Предрагу Бошковићу  – за уређење web site-а суда.

 

  • Гордани Новаковић за организацију и спровођење медијације

 

  • Предрагу Бошковићу – за евиденцију, распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера,

 

  • Предрагу Бошковићу - за евиденцију, распоређивање и праћење рада судијских помоћника и за спровођење програма обуке и стручног  усавршавања осталог судског особља,

Основни суд у Крагујевцу има три судска одељења и то;    I Кривично одељење II Грађанско одељење III Одељење судске праксе

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

 

I Кривично одељење

Председник Кривичног одељења је судија Мила Фроку, а његов заменик је судија Светлана Васиљевић. У Кривичном одељењу поступају следеће судије :

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

Број суднице

Ознака већа
1.
Јасмина Лековић

32

1

2
Мила Фроку

16

2

3.
Марија Филиповић

16

4

4.
Јелена Вуковић

21

15

5.
Светлана Васиљевић

34

7

6.
Зорица Радаковић

17

10

7.
Милена Петровић

32

13

8.
Ненад Баковић

34

14

9.
Предраг Бошковић

25

6

10.
Зоран Арсенијевић

21

9

11.
Снежана Мекић

17

12

У оквиру Кривичног одељења постоји и Веће за претходни кривични поступак у којем поступа судија Предраг Бошковић, а у случају његове спречености замењује Председник суда Зоран Илић, или други судија кога Председник суда одреди.

           

II Грађанско одељење

Председник Грађанског одељења је судија Дринка Кривчевић, а замењује је судија Драгана Стефановић – Лабан. У Грађанском одељењу поступају следеће судије:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

Број суднице у Основном суду

ОЗНАКА ВЕЋА

1.
Гордана Новаковић

18

5

2.
Зорица Игњатовић

1

15

3.
Сузана Марковић

134

13

4.
Соња Антонијевић

20

9

5.
Ненад Вуловић

135

8

6.
Јелена Дабић

13

3

7.
Дринка Кривчевић

18

1

8.
Слободан Левајац

5

2

9.
Ана Симић

19

16

10.
Ивана Обрадовић

13

17

11.
Светлана Ћупрић

14

11

12.
Драгана Стефановић – Лабан

20

18

13.
Биљана Батавељић – Вучковић

6

14

14.
Александра Прешић

14

12

15.
Снежана Гребовић

12

1-О

16.
Предраг Марковић

Извршно одељење

18

17.
Драган Ђорђевић

Извршно одељење

9

18.
Мирела Тошић

15

20

19.
Јелена Ритопечки Перић

15

10

20.
Зорица Јовановић

8

4П1

21.
Марица Петровић

8

7

22
Миљан Лековић

5

27

23.
Звонко Нешовић

Извршно одељење

4

24.
Милена Крстић

6

3П1

25.
Миодраг Марковић

Извршно одељење

5

26.
Сања Муњић

12

2-О

27.
Зоран Добросављевић

134

22

28.
Братислав Стевановић

1

4

29.
Милосав Недељковић

Извршно одељење

17

30.
Јелена Јанковић

7

9П1

31.
Весна Миловановић

Извршно одељење

1

32.
Данијела Савић

7

7П1

33
Иван Пирковић

4

1П1

34.
Марија Марковић

4

12П1

35.
Јелена Ђорђевић

19

6

36.
Александра Бутулија Јанковић

135

19

37.
Божидар Милутиновић

Извршно одељење

8

У оквиру Грађанског одељења постоје и посебна већа и то: ВЕЋЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ („П1“) Председник већа је судија Зорица Јовановић, коју замењује судија Марија Марковић.

ВАНПАРНИЧНО И ОСТАВИНСКО ВЕЋЕ („Р“) и („О“)

Председник ванпарничног и оставинског већа је судија Снежана Гребовић, а замењује је судија Сања Муњић.

ИЗВРШНО ВЕЋЕ („И“), („Ив“)

Председник Извршног већа је судија Весна Миловановић, а замењује је судија Миодраг Марковић. Извршно веће поступа у згради бивше Команде корпуса у улици Кнеза Михаила бр.2 у Крагујевцу. У оквиру Извршног већа поступа се и у три „ИПВ“ већа, чија је надлежност одлучивање по приговорима на решења о извршењу и обезбеђењу („И“ и „Ив“). Председник првог „Ипв“ већа је судија Александра Прешић, а чланови су судије Биљана Вучковић-Батавељић и Зорица Јовановић. Председник другог „Ипв“ већа је судија Дринка Кривчевић, а чланови су судије Светлана Ћупрић и Драгана Стефановић-Лабан. Председник трећег „Ипв“ већа је судија Гордана Новаковић, а чланови су судије Јелена Дабић и Ивана Обрадовић.   У Основном суду у Крагујевцу постоји и Одељење судске праксе. Председник одељења судске праксе у кривичној материји је судија Мила Фроку, а Председник одељења судске праксе у парничној материји је судија Дринка Кривчевић.