У Судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређене законом и Судским пословиником, а посебно: уређивање унутрашњег пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за вештаке, сталне судске тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда извештаја, контрола извршења кривичних санкција, финансијско и материјално пословање суда, овера исправа намењених у иностранству, послови међународне правне помоћи, стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судијског особља и судија, доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију и радне односе и других општих аката којима се утврђују унутрашњи односи, послови у вези са стручним усавршавањем судија и судијског особља, вођење судске статистичке службе, вођење извештаја о раду судија, послови управљања судском зградом и непокретностима које су додељене суду на коришћење, послови око наплате судске таксе, послови судског депозита, и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда.

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Зоран Илић.

Заменици Председника суда у судије Драгана Стефановић Лабан и Снежана Мекић.

Поступак у коме се штити право на суђење у разумном року, води председник суда који и одлучује о приговору. Поред председника суда овај поступак воде и одлучују о приговорима, судије: Јелена Ђорђевић, Зорица Игњатовић, Светлана Ћупрић, Соња Антонијевић, Јелена Дабић, Оливера Павловић, Светлана Васиљевић и Снежана Мекић.

Поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја врши Председник суда Зоран Илић

  Посебне обавезе поверавају се судијама:

  • Ивану Пирковићу  – за уређење web site-а суда.

 

  • Марији Марковић  – за евиденцију, распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера .

 

  • Марији Марковић – за евиденцију, распоређивање и праћење рада судијских помоћника и за спровођење програма обуке и стручног  усавршавања осталог судског особља,

 

  • Соњи Антонијевић - поверавају се послови руководиоца инфо – службе Основног суда у Крагујевцу за подршку алтернативног решавања спорова,

Послове секретара суда обављаће Јелена Дамљановић.

Јелени Дамљановић – секретару суда – поверава се посебна обавеза информисања, контакта са јавношћу и медијима (портпарол).

 

Основни суд у Крагујевцу има три судска одељења и то;    

I Кривично одељење

II Грађанско одељење

III Одељење судске праксе

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

 

I Кривично одељење

Председник Кривичног одељења је судија Снежана Мекић, коју замењује судија Данијела Савић. У Кривичном одељењу поступају следеће судије :

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

Број суднице

Ознака већа
1.
Зоран Арсенијевић

21

9

2. Марија Марковић 16

4

3.
Иван Пирковић

34

7

4.
Данијела Савић

32

1

5.
Снежана Мекић

34

12

У оквиру Кривичног одељења форимирају се посебна већа и то:

- Веће за претходни кривични поступак ( КПП, КППр, Спк ),

- Кривично веће за одлучивање ван главног претреса ( КВ ) – веће из чл. 21 ст.4 Законика о кривичном поступку.

Посебним већем руководи председник већа који има заменика.

Председник већа за претходни кривични потупак је председник суда Зоран Илић.

У већу за претходни кривични поступак поступају председник суда Зоран Илић и судије Данијела Савић и Марија Марковић.

Председник суда Зоран Илић и судије Данијела Савић и Марија Марковић поступају и као судије појединци у смислу чл.498 ЗКП-а.

Веће за одлучивање ван главног претреса могу председавати председник суда, председник кривичног одељења или његов заменик. Чланове овог већа, поред председника већа чине и двоје судија кривичног одељења по редоследу са списка судија кривичног одељења. Председник овог већа је председник суда, Зоран Илић.

Судије кривичног одељења поступају по предметима из уписника К, КПП, КППр, Спк и П2Н.

          

II Грађанско одељење

Председник Грађанског одељења је судија Драгана Стефановић Лабан, а замењује је судија Светлана Ћупрић. У Грађанском одељењу поступају следеће судије:

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА

Број суднице у Основном суду

ОЗНАКА ВЕЋА

1.
Соња Антонијевић

20

9

2.
Биљана Батавељић Вучковић

6

14

3.
Ненад Баковић

4

1

4.
Александра Бутулија Јанковић

135

19

5.
Светлана Васиљевић

17

26

6.
Ненад Вуловић

135

8

7.
Снежана Гребовић

12

1

8.
Јелена Дабић

13

3

9.
Зоран Добросављевић

134

22

10.
Драган Ђорђевић

Извршно одељење

7

11.
Јелена Ђорђевић

19

6

12.
Зорица Игњатовић

1

15

13.
Јелена Јанковић

7

8

14.
Оливера Павловић

8

4

16.
Милена Крстић

6

3

17.
Слободан Левајац

5

2

18.
Јасмина Лековић

7

7

19.
Миљан Лековић

5

29

20.
Јована Макојевић

133

25

21.
Миодраг Марковић

Извршно одељење

5

22
Предраг Марковић

134

27

23.
Божидар Милутиновић

Извршно одељење

2

24.
Сања Муњић

12

2

25.
Гордана Новаковић

18

5

26.
Милосав Недељковић

Извршно одељење

6

27.
Звонко Нешовић

19

30

28.
Анђела Петровић

133

23

29.
Марица Петровић

8

7

30.
Јелена Ритопечки Перић

15

10

31
Драгана Стефановић Лабан

20

18

32.
Братислав Стевановић

1

4

33.
Мирела Тошић

15

20

34.
Светлана Ћупрић

14

11

35.
Милена Петровић

4

12

 

У оквиру Грађанског одељења постоје и посебна већа и то: ВЕЋЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ („П1“) Председник већа је судија Јелена Јанковић, коју замењује судија Оливера Павловић.

У већу за радне спорове поступају следеће судије:

1. Ненад Баковић

2. Јелена Јанковић

3. Оливера Павловић

4. Милена Крстић

5. Јасмина Лековић

6. Милена Петровић

ВАНПАРНИЧНО И ОСТАВИНСКО ВЕЋЕ („Р“), („О“) и („Р-јб“)

 

Председник ванпарничног и оставинског већа је судија Сања Муњић, а замењује је судија  Братислав Стевановић.

ИЗВРШНО ВЕЋЕ („И“), („Ив“), („Ипв“), („Инк“) и („Иои“)

Председник Извршног већа је судија Божидар Милутиновић, а замењује је судија Миодраг Марковић. Извршно веће поступа у згради бивше Команде корпуса у улици Кнеза Михаила бр.2 у Крагујевцу. У оквиру Извршног већа поступа се и у два „ИПВ“ већа, чија је надлежност одлучивање по приговорима у извршном поступку. Председник првог „Ипв“ већа је судија Јелена Дабић, а чланови су судије Јелена Ритопечки Перић и Јелена Ђорђевић. Председник другог „Ипв“ већа је судија Светлана Ћупрић, а чланови су судије Биљана Батавељић Вучковић и Мирела Тошић.

III Одељење судске праксе

У Основном суду у Крагујевцу постоји и Одељење судске праксе. Председник одељења судске праксе у кривичној материји је судија Снежана Мекић, а Председник одељења судске праксе у грађанској материји је судија Соња Антонијевић.

У састав одељења судске праксе улазе, по функцији председници судских одељења и њихови заменици, председници већа и њихови заменици.