Све овере уговора и других аката, а као посебни део писарнице суда, налази се у приземљу Суда, канцеларија број 22.

Странка је дужна да приликом овере уговора у суду службенику овере достави на увид: личну карту, примерке уговора, признаницу о уплаћеној такси на жиро рачун Основног суда у Крагујевцу, у висини која зависи од висине вредности уговора.

Такса се може платитии у згради Суда у ПТТ службе. (жиро рачун за таксе 840-29655845-23)

Sluzba overe

- При овери уговора у суду потребно је да лично буду присутни сви потписници уговора или евентуално, уколико то није могуће странке су дужне да приложе важеће пуномоћје, добијено од стране потписника уговора.

- Када се оверавају купопродајни уговори потписници су дужни да припреме најмање два примерка уговора. Један примерак овереног уговора доставља се Управи прихода општине на којој се непокретност налази, други примерак остаје архиви суда, а сви остали оверени примерци уговора додељују се странкама у броју примерака који је њима потребан.

- Уколико странке нису у могућности да лично приступе у суд ради овере докумената, постоји могућност да службеници суда врше оверу уговора на терену, односно на локацији договореној са странком. Уколико желите да документацију оверите ван суда потребно је да се са молбом обратите председнику суда и уз њу приложите доказе о томе да наведено лице/лица није/нису у могућности да приступи у суд ради овере, односно да се ради о већем броју докумената и уговорних страна како би излазак судских службеника на терен био целисходан.