Ова служба врши послове међународне правне помоћи међу домаћим судовима и међународне правне помоћи у грађанским стварима и кривичним стварима.

- За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и за поступање у поступцима међународне правне помоћи у грађанским стварима ( улазне иностране грађанске замолнице ) одређена је судија Дринка Кривчевић.

- За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и  за поступање у поступцима међународне правне помоћи у кривичним стварима ( улазне иностране кривичне замолнице ) одређена је судија Јелена Вуковић.

- Служба ће обављати послеве овере и надобере исправа намењених за употребу у иностранству ( стављање штамбиља apostille). Штамбиљ apostille потписује председник суда, судије Александра Прешић, Јелена Вуковић, Мила Фроку и Дринка Кривчевић.

- Излазне замолнице потписује председник суда, а овлашћен је да потписује и судија Дринка Кривчевић.