Ова служба врши послове међународне правне помоћи међу домаћим судовима и међународне правне помоћи у грађанским стварима и кривичним стварима.

- За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и за поступање у поступцима међународне правне помоћи у грађанским стварима ( улазне иностране грађанске замолнице ) одређена је судија Драгана Стефановић Лабан.

- За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и  за поступање у поступцима међународне правне помоћи у кривичним стварима ( улазне иностране кривичне замолнице ) одређена је судија Снежана Мекић.

- Служба ће обављати послеве овере и надовере исправа намењених за употребу у иностранству ( стављање штамбиља apostille). Штамбиљ apostille потписује Председник суда и судије: Драгана Стефановић Лабан, Снежана Мекић, Данијела Савић и Светлана Ћупрић.

- Излазне замолнице потписује Председник суда и судија Драгана Стефановић Лабан.