InformacijeШалтер за пружање информација постављен је са циљем помоћи странкама ради њиховог лакшег сналажења унутар суда.

Шалтер је лоциран на главни улаз зграде у приземљу са радним временом од 07:30-15:30 часова.

Све врсте уверења уз поднету молбу странка може добити на шалтеру информација у приземљу зграде суда. На овом шалтеру странка може добити потврде и уверења везана за предмете и поступке који се воде у суду. Молба за издавање уверења мора садржати врсту уверења која се тражи, личне податке и сврху за коју ће бити коришћено.

Радник распоређен на радном месту референта на информационом шалтеру, обавља следеће послове и радне задатке:

• на захтев странке издаје припремљени писмени материјал са кратким објашњењем појединих судских поступака и списком документације,која је потребна за покретање појединачних судских поступака;

• странкама издаје потребне формуларе, који се користе у раду суда;
• поучава странку о начину попуњавања судских формулара;

• странкама уручује писмена са обавештењем о могућностима и начину подношења притужби на рад суда;

• обавештава заинтересоване странке о висини судских такси за различите врсте судских поступака;

• даје упутство странкама за лакше сналажење у судској згради (локације судница, писарница,архиве,појединих кабинета итд.)

• странкама даје смернице о начину понашања у судској згради;

• на захтев странке, телефонским путем, ступа у контакт са запосленима и заказује усмени разговор између странака и запослених, надлежних за рад са странкама;

• издаје пропуснице странкама ради доласка до запослених са којима је унапред договорен састанак;

• обавештава странке о радном времену суда;

• обавештава странке о времену рада судских писарница са странкама;

• учесницима судских поступака и заинтересованим лицима даје обавештења о распореду заказаних суђења, са дневног списка суђења за све суднице;

• даје обавештења о делокругу рада сваке организационе јединице у суду;

• обавештава заинтересоване странке о именима шефова судских одсека;

• упућује странке у друге надлежне државне институције (полиција, тужилаштво, општину, службу правне помоћи, центар за социјални рад итд.)

• издаје странкама списак сталних судских вештака за сваку појединачну струку;

• странкама издаје списак судских тумача за сваки поједини језик;

• обавља и друге послове и радне задатке по наређењу управитеља судске писарнице и председника суда.

Питања која се најчешће постављају служби информација су:

• упућивање на неко друго место у оквиру Суда (као што су суднице, шалтери, пошта, тужилаштва итд.);

• упућивање на установе ван Суда (нпр. полицијске станице,општине итд);

• тражење информација о повезаним сервисима(фотокопирница,правна помоћ итд.)

• тражење одређеног формулара;
• тражење информација о покретању поступка;
• тражење помоћи при попуњавању формулара;
• остала питања.

Контакт за додатне информације:

-председник суда 034/335-486,

-секретар суда 034/335-677

-писарница (шеф) 034/307-647

-кривична писарница 034/307-603

-парнична писарница 034/307-633, 307-646

-ванпарнична писарница 034/307-600 + лок. 537,

-извршна писарница 034/617-00-13, 034/617-00-14

-служба овере 034/307-623

-доставна служба 034/307-631