ПРИЈЕМ ПОШТЕ

Pisarnica

Сва документација која се доставља Основном суду у Крагујевцу предаје се на пријемном шалтеру у приземљу зграде. Шалтер пријема поште отворен је сваким радним даном од 7:30-15:30 часова.

Сви поднесци, документација за покретање оставинских поступака, тужбе и разна друга писмена предају се на шалтеру у приземљу зграде. Приликом пријема писмена службеник суда дужан је да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Сва примљена документација у суд се истог дана разврстава и прослеђује писарницама, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање. Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно.

Преглед судских списа

Судски списи се могу разгледати сваког радног дана од 10,00 до 14,00 сати у просторијама писарнице а који је предвиђен за ту намену. У извршној писарници судски списи се могу разгледати сваког радног дана од 12 до 14 часова.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПИСАРНИЦЕ

Писарница је састављена из више одељења у зависности од материје коју опслужује. Шеф писарнице је Небојша Максић.

ПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА

Парнична писарница Основног суда у Крагујевцу налази се у приземљу зграде у канцеларији број 33.

Писарница ради са странкама сваким радним даном од 10-14 часова.
Разгледање списа врши се сваким радним даном од 10-14 часова.
Информације везане за рочишта, који судија поступа по предмету, да ли је урађена пресуда, могу изузетно добити грађани из унутрашњости путем телефона.

Шеф парничне писарнице је Славица Благојевић.

ПИСАРНИЦА РАДНИХ СПОРОВА

Писарница радних спорова Основног суда у Крагујевцу налази се у приземљу зграде у канцеларији број 33. Писарница радних спорова ради са странкама сваким радним даном од 10-14 часова.

 

ВАНПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА

Ванпарнична писарница Основног суда у Крагујевцу налази се у приземљу зграде у канцеларији број 33.

Ванпарнична писарница ради са странкама сваким радним даном од 10-14 часова. Странке путем телефона могу добити само информацију о томе да ли је заказано рочиште и о томе да ли је урађена одлука.

 

ПИСАРНИЦА ИЗВРШНОГ ОДЕЉЕЊА

Писарница извршног одељења Основног суда у Крагујевцу налази се у приземљу зграде бивше Команде корпуса у улици Кнеза Михаила бр.2 у Крагујевцу

Ванпарнична писарница ради са странкама сваким радним даном од 12-14 часова. Странке путем телефона могу добити информацију у вези спровођења извршења од стране извршних органа.

Шеф извршне писарнице је Миљана Милутиновић – Крстић.

 


КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА

Кривична писарница Основног суда у Крагујевцу налази се у приземљу зграде – број канцеларије 3.

Писарница ради са странкама сваким радним даном од 10 – 14 часова.

У кривичној писарници не могу се добити информације путем телефона. Потребно је да странка (само странка у поступку) и лица са пуномоћјима приступе лично у суд и потраже потребну информацију.

Шеф кривичне писарнице је Драгана Бабић.