Кривична материја

 

Osnovni sud KragujevacОсновни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности. Поред тога основи Суд води истрагу за кривична дела из своје надлежности.

 

Грађанско-правна материја

 

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима, имовинско правним захтевима чија вредност спора не прелази 100.000 Еура у динарској противвредности на дан подношења тужбе суду, стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени може претрпети на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада. Поред тога Основни суд води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ и врши друге послове одређене законом. Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.